OBRAZCI IN INFORMACIJE

Spoštovani,

v Miklavžev vrtec je do vključno 16.4.2018 prispelo več vlog, kot je bilo prostih mest. Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (2011) je Komisija za sprejem otrok vse pravočasno prispele vloge obravnavala na svoji seji, dne 19.4.2018. Komisija je določila število točk po posameznih kriterijih in prednostni vrstni red otrok.

Vrtec je na podlagi prostih mest in v skladu s prednostnim vrstnim redom določil naslednji čakalni seznam.

Čakalni seznam 2018/19

Mesto čakalnega seznama                Šifra otroka                           Število točk

 1.                                                         1815                                            117
 2.                                                         1814                                            80
 3.                                                         1828                                            72
 4.                                                         1825                                            69
 5.                                                         1826                                            69
 6.                                                         1830                                            61
 7.                                                         1821                                             34
 8.                                                         1813                                             32
 9.                                                         1832                                            32

Čakalni seznam velja do zadnjega dne šolskega leta 2018/19. Če otrok v šolskem letu 2018/19 ne bo sprejet v vrtec, starši pa otroka želijo vključiti, je potrebno ob vpisu za naslednje šolsko leto ponovno oddati vlogo za vpis otroka.

 

Spoštovani starši,

v spodnji povezavi je Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Logatec na seji 15.3.2018

Sklep občine Logatec

 RAZPIS ZA SPREJEM OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2018/19

 Na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v Miklavžev vrtec (2011) in Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti predšolske vzgoje med Občino Logatec in vrtcem, direktor Miklavževega vrtca Janez Kompare objavlja razpis za sprejem otrok v vrtec z šolsko leto 2018/19.

 

 1. Vloga za sprejem otroka je dostopna na spletni strani vrtca (miklavzev-vrtec.si), lahko jo oddate osebno, po pošti ali e-pošti.
 2. Vloge bomo sprejemali do vključno 15. aprila 2018 (po tem datumu otroka lahko sprejmemo samo v primeru, če imamo prosta mesta).
 3. O sprejemu otroka novinca v vrtec boste starši oziroma zakoniti zastopniki s strani vrtca obveščeni po 15. aprilu 2018.

Pomočnica direktorja – strokovna vodja vrtca

Ljiljana Gomerčić, prof.

POMEMBNO:

Spoštovani starši,

če še niste, je zadnji čas da to storite. V avgustu je potrebno oddati vlogo za znižano plačilo vrtca. Tisti, ki imate otroke, ki s septembrom prvič vstopajo v vrtec, oddate vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev ➡️ http://www.mddsz.gov.si/…/dok…/sociala/Obr_8_45_net_2017.pdf

(odločba vam bo, v primeru, da med letom ne bo nobenih sprememb, veljala eno leto, od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018), vsi ostali, ki vam odločba poteče z 31. 8. 2017, pa morate oddati vlogo za ponovno uveljavljanje. ➡️ http://www.mddsz.gov.si/…/vloga_zupjs_ponovno_uveljavljanje…

Vlogi nista enaki in v primeru ponovnega uveljavljanja vam vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev ne bodo sprejeli!

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA SO:

da se zanimajo za otrokov razvoj in se vključujejo v organizirane oblike sodelovanja z vrtcem,
da ob sprejemu otroka v vrtec opozorijo vzgojiteljico na posebnosti otroka, ki so pomembne za njegovo varnost in zdravje,
da na dan vstopa otroka v vrtec vzgojiteljici prinesejo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka in cepljenju po programu,
da upoštevajo navodila in obvestila na oglasni deski,
da redno obveščajo vzgojiteljico o spremembi podatkov (telefonski številki, naslovu..),
da ob izpisu otroka izpolnijo obrazec in upoštevajo 15 dnevni izpisni rok,
da v vrtec pripeljejo zdravega otroka, ki ne ogroža zdravje drugih otrok,
v primeru nalezljivih bolezni to takoj sporočijo odgovorni osebi v vrtcu,
da upoštevajo poslovalni čas in ne zamujajo,
ob prihodu in odhodu iz vrtca zagotavljajo otroku spremstvo staršev ali pooblaščenih oseb,
da redno plačujejo stroške programa, v katerega je otrok vključen.

SKLEP

Vloga za sprejem 18

Letak 2016

POGODBA O DOLOČITVI MEDSEBOJNIH PRAVIC IN OBVEZNOSTI VRTCA IN STARŠEV – 2018-19

Izpisnica

Pravilnik o sprejemu otrok

Glasilo vrtca sep.-okt. 17

Glasilo vrtca nov.-dec. 17

Glasilo vrtca jan.-feb. 18

 

 

 

It's only fair to share...Share on Google+Email this to someoneShare on Facebook