NOVICE

 

Prijava na razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017–2018«

Naš vrtec se je prijavil na javni razpis, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, in sicer: »PRVA ZAPOSLITEV: POMOČNIK VZGOJITELJA SEM 2017–2018« (v nadaljevanju PVS A), v mesecu juniju 2017. Naš vrtec je bil izbran za izvajanje projekta.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Namen in cilji projekta PVS

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja. Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov. V skladu z razpisnimi pogoji izbranemu kandidatu pomočniku vzgojitelju začetniku (Mojci Godec) bomo v našem vrtcu zagotovili možnost ustreznega usposabljanja za pridobitev polne poklicne kvalifikacije.

Pomočnik vzgojitelja začetnik bo v našem zavodu vključen v neposredno vzgojno-izobraževalno delo v skupini drugega starostnega obdobja in s tem pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu v obdobju od 1.8.2017 – 28.2.2018.

Predvidene vsebine in aktivnosti, ki jih bo izvajal pomočnik vzgojitelja začetnik v našem vrtcu:

OD 1.8.2017 DO 31.1.2018

Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok opravlja dela in naloge, določene s predpisi, letnim delovnim načrtom zavoda ter v skladu s sklepi vodstva zavoda, zlasti pa: sodelovanje z vzgojiteljem pri pripravi na vzgojno delo, načrtovanje in izvajanju vzgojnega dela, sodelovanje z vzgojiteljem pri delu s starši, pri organizaciji življenja in dela v vrtcu, pri analizi stanja v oddelku (pri začetni evalvaciji), spremljanje razvoja in napredka otrok in pri zapisovanju opažanj, vodenje dokumentacije o svojem strokovnem delu (letni načrt dela in njegova evalvacija), priprava in izvajanje prehranjevanja, nege in počitka otrok, vzdrževanje reda in čistoča sredstev, igrač, igral, opreme in prostorov v vrtcu ter oblačil in obutve otrok,

Opravljanje dela v zvezi z  vzgojno-varstvenim procesom:  sodelovanje s strokovnimi sodelavci v zavodu in zunaj njega, o sodelovanje v strokovnih organih vrtca,  sodelovanje pri razvoju dejavnosti, neposrednem delu z otroki, starši, okoljem,  vključevanje  v organizirano strokovno izobraževanje in usposabljanje za področje dela,  pomaganje vzgojitelju pri urejanju igralnic, zbirk, telovadnice, igrišča, nasadov ipd., pomaganje vzgojitelju pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih splošno koristnih in človekoljubnih akcij, pri katerih sodelujejo otroci vrtca,  pomaganje pri pripravi in izvedbi izletov, bivanja v naravi ipd., ki jih organizira zavod.

Pripravniku bo določen mentor, ki ga bo spremljal in svetoval:

Pripravil bo program pripravništva, svetoval pripravniku pri izvajanju nalog, ki jih mora izvesti v skladu s programom, sodeloval bo z vodjo vrtca pri organizaciji in izvedbi nalog programa pripravništva, svetoval bo pripravniku pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi praktičnih nastopov oziroma drugih oblik neposrednega vzgojno-izobraževalnega dela, ki ga spremlja in analizira ter pripravniku sproti posredoval povratne informacije, spremljal bo pripravnikove priprave in njegov dnevnik glede na potek izvedbe ostalih delov programa pripravništva, izdelal bo poročilo o pripravnikovi usposobljenosti za samostojno opravljanje dela in pripravi oceno praktičnih nastopov oziroma oceno pisne naloge, ki jo pripravnik uveljavlja za pristop k strokovnemu izpitu v skladu s pravilnikom, ki ureja strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja, ob zaključku pripravništva v sodelovanju z vodjo vrtca poroča o spremljavi pripravništva, opravlja druge naloge, povezane s programom pripravništva. Načrt usposabljanja je narejen na podlagi

Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja: Uradni list RS, št. 23/06, 72/07, NPB1, 38/14 in NPB2

 

It's only fair to share...Share on Google+Email this to someoneShare on Facebook